dimarts, de juliol 01, 2008

INEXISTENT COL·LEGI - DIARI D'ANDORRA


L’INEXISTENT COL·LEGI COMPTABLE.

No hi ha manera..., ni denunciant-ho públicament..., ni parlant amb Govern..., ni conversant amb membres del FALS Col·legi de comptables...
El Grup Premandsa, aquesta vegada a traves del seu setmanari “Informacions”, continua fent publicitat enganyosa d’un col·legi de comptables inexistent. Per desconeixement ? Per precipitació ?
He de escriure en “Arameu” jo també... perquè “algú” d’aquest grup ho entenguin d’una vegada ?
Amb qui he de parlar ? Com he d’explicar-ho ?
Quina relació hi ha entre el President del fals col·legi de Comptables i Premadsa ?

Anem als fets :
Aquest President del fals col·legi ens explica en un especial de Comptabilitat i gestió :
“el Govern donarà preferència a tots aquells comptables que tinguin formació universitària, i cal tenir en compte que n’hi ha molts que tenen una FP”.
Que vol dir aquest Senyor amb aquest comentari ?
Preferència, en què i amb qui ? Quin tipus de preferència ?
La titulació universitària de comptabilitat no existeix. Una FP es molt respectable, cosa que sembla posar en dubte aquest senyor. Com també ho es una formació privada i com també o és una experiència demostrada.

Però no acaben aquí els disbarats que ens diu el President del fals col·legi. A continuació afirma :
“Crec oportú que l’executiu realitzi una mena d’examen convalidatiu, perquè al cap i a la fi, si una persona és bon professional continuarà tenint feina i clients, però si no ho és potser en perdrà”.
Examen convalidatiu de què ?
La professionalitat es demostra treballant, Sr. President del fals col·legi.
No pretengui buscar clients amb aquests falsos anuncis i comentaris. Els professionals tenim els clients amb la nostra professionalitat, no amb afirmacions que no son reals i amb anuncis encoberts, i molt menys amb falsos col·legis.

A continuació voldria fer un seguit de recomanacions:

Al President del fals Col·legi :
Recordar-li el que diu la llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris. Article 3 Responsabilitat: la comptabilitat ha de ser directament portada per l’empresari o per les persones que aquest mateix autoritzi i sense perjudici de la seva responsabilitat.
Vol que passin una “mena” d’examen també els empresaris ? Deixi’ls tranquils, que prou feina tenen a tirar endavant la seva empresa.
Faci també una ullada al Decret del 27-10-2004 d’aprovació del Reglament regulador de la Classificació nacional d’ocupacions d’Andorra.
Codi 24. Professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari.
Codi 2420. Economistes, duen a terme estudis i recerques amb l’objectiu de desenvolupar o perfeccionar conceptes... assessorar sobre política econòmica... supervisar altres treballadors...
Codi 2411. Professionals de la comptabilitat, organitzen i dirigeixen els serveis de control pressupostari i de comptabilitat i assessoren en matèria comptable i presten serveis de comptabilitat o de verificació de comptes...
Codi 29. Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari.
Codi 2911. Diplomats en comptabilitat, organitzen i realitzen els serveis de control de pressupostos i de comptabilitat verificant els llibres i les peces comptables...
Codi 34. Professionals de suport de gestió administrativa.
Codi 3413. Tenidors de llibres, porten registres complets de les transaccions financeres d’una empresa i verifiquen l’exactitud dels comprovants...
Codi 40. Empleats de serveis comptables.
Codi 4011. Empleats de comptabilitat, ajuden a portar registres i llibres comptables...

Al nostre Govern :
Com es pot permetre registrar una Associació que du el nom de “Col·legi de comptables” ? Això és legal ? Es mínimament correcte ? Ara que tenen la llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, facin el favor de rectificar la “relliscada” i fer canviar el nom a aquesta associació, que no es un col·legi, però que a mes fa servir dita “relliscada” governamental per aprofitar de la situació i intentar atraure clientela. Tot recordant que dita llei diu en el seu títol III, article 15 1 : La creació dels col·legis professionals s’ha de fer per llei. 5 : Només es poden crear col·legis quan es tracti de professions per a l’exercici de les quals es requereix títol acadèmic oficial...

Al Grup Premandsa :
Ja per enèsima vegada, existeix una altra associació que es diu “Comptables del Principat” que no fa publicitat enganyosa, que no intenta atemorir als empresaris andorrans amb falses afirmacions, i en la que tots els seus membres o afiliats coneixen perfectament la seva feina.
Al igual que la coneixen molts altres professionals que no son membres ni estant afiliats en cap associació.
Al igual que la poden conèixer molts empresaris directament, i estar perfectament capacitats per portar la seva comptabilitat o per encomanar-la a la persona que creguin convenient.
I a la nostra associació de Comptables del Principat, ens agradaria que també ens tinguin en compte. Tant els empresaris com el seu grup.

Ja per acabar,

Tant sols dir que el tema en qüestió ja em cansa, o em “ratlla” com diuen els joves...
I com no vull “ratllar” mes als empresaris del país, li demano al President dels fals col·legi que tampoc “ratlli” mes.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.
Portaveu de l’Associació de Comptables del Principat.