divendres, de desembre 04, 2009

PERIÒDIC - FALS COL·LEGI 2


EL COL·LEGI DE COMPTABLES NO EXISTEIX (PART 2).

Ja vaig comentar fa uns quants dies que tothom en la seva publicitat pot posar el que li vingui en gana, allà ell amb les conseqüències que això pugui comportar, i que els diaris són totalment lliures de publicar-ho, que per això cobren. El que no es pot acceptar és que publiquin articles fent publicitat gratuïta, fraudulenta i enganyosa.

Parlar doncs de col·legi professional de Comptables és falsejar la realitat, ja que aquest no existeix. El fals President del fals col·legi ens assegura ara que : “Els col·legiats han de complir uns requisits mínims de titulació, equivalent a un FP2, expedida pel Govern d’Andorra o d’altres països, però sempre amb caràcter oficial, tal com ho preveuen els estatuts de l’entitat”, val a dir que aquesta “entitat” no es més que una associació, la “seva”, de la que diu que augmentaran els membres “quan el marc legal estigui completament desenvolupat”, assegura també.

Sr. fals President,

Per la seva informació i cultura (com vostè diu) el marc legal ja es troba, en aquest aspecte a que vostè es refereix totalment desenvolupat per la llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals en el seu article 15, on diu que : “La creació dels col·legis professionals s’ha de fer per llei”. I també que : “Només es poden crear col·legis professionals quant es tracti de professions per a l’exercici de les quals es requereix un títol acadèmic”.

Una FP2 no és un títol acadèmic, que jo sàpiga. A banda de que molts dels membres de la seva associació no la tenen. Tant sols cal mirar alguna de les pàgines Web dels seus membres, on han “penjat” els seus diplomes (i que per cert, són els mateixos que jo tinc).

Un Bac-Pro francès (que no sé si vostè el va acabar), que seria l’equivalent al Batxillerat espanyol més el COU (que jo si vaig acabar), és el requisit que vostès accepten per formar part de la seva associació, en canvi no accepten el COU espanyol (que per cert, quant jo vaig cursar els meus estudis, molt abans que vostè els seus), era lo únic que existia a Espanya abans de passar la prova de selectivitat i poder cursar estudis universitaris.

A la “nostra” associació (Associació de Comptables del Principat), si acceptem títols i diplomes espanyols, tals com els expedits per l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona. També acceptem títols i diplomes andorrans, tals com els de Pla General de Comptabilitat d’Andorra, expedits per la Cambra de Comerç , Industria i Serveis d’Andorra. I molts altres, tals com la Teneduria de Llibres (que és l’únic diploma que existia a Andorra quant vostè tant sols ni havia nascut). Val a dir que també acceptem el certificat d’inscripció al Registre de Comerç i Industria, expedit pel Ministeri de Economia del Govern d’Andorra, on certifica clarament que una persona pot gestionar la seva empresa de comptabilitat. Sense menysprear mai, a totes aquelles persones que treballen en les empreses del país, molts des de fa molts anys, i que disposen de la suficient formació, diplomes o titulació.

I crec que ja no cal dir-li res més. Tant sols recordar-li a vostè i a tots els empresaris del país el que diu la Llei 30/2007 del 20 de Desembre, de la comptabilitat dels empresaris en el seu article 3 : Responsabilitat. “La comptabilitat ha de ser directament portada per l’empresari o per les persones que aquest mateix autoritzi i sense perjudici de la seva responsabilitat”.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.