dilluns, d’agost 20, 2012

DIARI D'ANDORRA - INFORMACIÓ

LA MANCA D’INFORMACIÓ. De tots és sabut que es va informar degudament i exhaustivament, en el seu moment, sobre el funcionament de la imposició indirecta (ISI, IPI, IMI, IAC). Tot i que va comportar els seus “problemes”, com per exemple : impagats varis o “no “declaracions” (o sigui, gent que va “passar” de tot, per dir-ho d’una altra manera). Fet que no va comportar cap sanció. Es sabut també, que es va informar degudament sobre la Llei de Comptabilitat, amb les seves corresponents modificacions. Amb la obligatorietat per a tothom, de dur-la, així com del dipòsit de comptes i les corresponents sancions (que per cert no es varen imposar el darrer any). Però no ha estat així pel que fa a la nova imposició directa (que cal recordar ja es troba en vigor). Aquí, ha mancat bastant informació i sobretot formació. S’han explicat amb temps suficient, les lleis sobre l’impost de Societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques (així com la Llei sobre la renda dels no residents), amb les seves corresponents modificacions, però no s’ha fet el mateix amb el “Reglament” que les acompanya. M’explico : Amb data de publicació 20 de juny del 2012 apareixia aquest Reglament al Bopa, sense més detall que algun que altre comentari a la premsa, però sense cap tipus de formació, ni informació en particular. Aquest fet no tindria massa problema, doncs tothom ha de saber que el proper mes de setembre s’ha de presentar una declaració de pagament a compte (concretament el 2,5 %), sobre el Resultat comptable de l’exercici 2011. Això si, sense deduccions ... (Ja vaig comentar aquesta “estafa” desproporcionada del nostre Govern, al seu moment). Ara es veu però, que tothom té “l’obligació” de llegir el Bopa, cada cop que surt publicat, conèixer totes les lleis i reglaments i saber doncs, com ha de fer les “coses” degudament... Cert és que “el desconeixement de les lleis no eximeix del seu compliment” (o alguna frase similar, diuen sempre els advocats...), però una mica més de informació no vindria del tot malament. Segueixo explicant : - El títol Quart d’aquest Decret del Reglament de l’impost de Societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques : “Gestió de l’impost sobre Societats i l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques”, regula els procediments de gestió i declaració, que són comuns als dos impostos. - La Disposició addicional aprova els models que acompanyen com a annex aquest Reglament. - La Disposició transitòria ens diu que el compliment de les obligacions formals a que es refereixen la Llei de l’impost sobre societats i la Llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i el Reglament, pel que fa al primer any d’aplicació, s’ha de dur a terme abans del 31 de juliol del 2012. Els formularis a omplir (models censals) i entregar a l’Administració Tributària tenen doncs el termini ja exhaurit. Cert és que, s’admeten i s’admetran amb posterioritat, però una mica més de informació no hagués vingut malament. Val la pena doncs que ningú “oblidi” presentar, a banda d’aquests formularis censals, el corresponent model amb el qual els obligats tributaris han d’efectuar el pagament a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs, que s’ha de fer durant el mes de setembre. Tots els “obligats tributaris” han de fer-ho. Els models “censals”, encara que també són obligatoris, potser no corrien tanta “pressa”. A banda de que són “dades” que es podrien intercanviar entre “Departaments” i no fer omplir tanta documentació als empresaris que ja van prou “atabalats”. Val la pena no oblidar tampoc que, “obligat tributari” és tota aquella “persona física” que du una activitat econòmica, a banda de les Societats (arrendadors, administradors i “altres” inclosos)... amb l’obligació també de disposar del corresponent N.R.T. (cal recordar que molts comerciants no disposen encaren del seu obligatori Número de Registre tributari o N.R.T). El que no em “quadra” massa és la consideració que fa el Reglament en qüestió, per al Règim especial de determinació objectiva d’Activitat Professional” : “L’exercici d’una professió per a la qual es requereix estar en possessió d’una Titulació Universitària”. Quan la llei de l’impost distingia tant sols per aquest Règim de determinació objectiva entre : Activitat Comercial (fins a 300.000 euros d’ingressos, amb una deducció del 80% en concepte de despeses) i Activitat Professional (fins a 150.000 euros amb una deducció del 40%). Tampoc té massa importància, perquè sempre he pensat que aquest Règim és una nul·litat i que no val la pena adherir-se. Ja ho saben doncs tots : Han de llegir sempre el Bopa per obligació. I si més no, ara mateix i com a consell gratuït, omplir els corresponents formularis (que poden trobar a la pàgina web: impostos.ad) i passar a fer una visita a les dependències de la Administració Tributària, que a partir d’ara hauran de visitar freqüentment. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.