dimarts, de febrer 16, 2010

LA REFORMA FISCAL.


LA REFORMA FISCAL.

La necessitat de disposar d’un text alternatiu no “és un pas enrere”, com assegura el Sr. Goya, primer secretari del Partit socialdemòcrata, sinó que és una necessitat. Tampoc té raó el mateix senyor quan assegura que “dir que no es té en compte la mida dels sectors és sortir d’estudi”. Val més que deixi els números per la gent que entén de números i es dediqui a la política, que tampoc li va massa bé. O que torni a dedicar-se als seus escrits “infumables” perquè parlar tampoc és “lo seu”.
Aquestes declaracions fan referència a l’anunci per part de Coalició Reformista (CR) de presentar un text alternatiu a la reforma fiscal.

Els ho explicaré amb més detall i veuran que és així.
Els textos en forma de projectes de llei, tant de impostos a les societats com de l’impost a la renda sobre les activitats econòmiques necessiten un canvi molt profund que no es pot fer efectiu a base de esmenes. Si no es té en compte la mida dels sectors, la “capacitat” de les empreses, per dir-ho d’una altra manera, és pot “acabar” amb moltes de elles. Un gran nombre de empreses, societats incloses, per no dir la immensa majoria no estan preparades per afrontar els projectes de llei tributaris tal i com estan redactats.

Sobre el projecte de llei de l’impost a les societats :
A grans trets, deixa ben clar que tots els obligats tributaris han de portar la seva comptabilitat i que l’administració tributària pot realitzar-ne la comprovació, ja que grava directament els beneficis, partint de un resultat comptable, amb pagaments cada tres mesos i amb la obligació de presentar i subscriure una declaració per aquest impost. Dictant que el fet de no incloure informació a la memòria dels comptes anuals constitueix una infracció “simple” penalitzada amb una sanció de fins a 3.000 euros.
Això significa que cap societat podrà dur una comptabilitat simplificada, doncs aquesta no comporta memòria. Quedi el topall amb l’import que quedi.

Sobre el projecte de llei sobre la renda de les activitats econòmiques :
També a grans trets, deixa la possibilitat d’efectuar una estimació simplificada, però no la suficient. Determina que es pot utilitzar un mètode d’estimació directa (que seria, amb les mateixes normes que per les societats, determinant la renda en base a la comptabilitat, permetent aquí però la simplificada), subsidiàriament, permetria un mètode d’estimació indirecta, d’acord amb el que disposa, en aquest últim cas l’article 29 de la Llei de bases de l’ordenament Tributari.
Però si mirem aquest article, res ens aclareix :
“Article 29
Sistema d’estimació indirecta
1. El sistema d’estimació indirecta de la base de tributació s’empra, com a sistema subsidiari del de estimació directa, per mesura o quantificar aquesta base en els supòsits de manca de presentació de declaracions o documents o d’inexistència de declaracions o documents o d’inexistència de dades o registres.
2. Les bases determinades per aquest mètode podran ser ebatudes per l’obligat tributari mitjançant les proves corresponents.”

¿¿¿ Hi entenen quelcom ???
Aquest article no diu res més, i si ens atenem de nou al projecte de llei trobem que tants sols podem deduir un 5% de la renda en concepte de despeses de difícil justificació.
Existeix igualment la obligació de presentar i subscriure una declaració, amb els corresponents pagaments a compte.

Resumint :
Manca un sistema simplificat per a les petites societats i un model clar i senzill per als petits empresaris. Manca sobretot un sistema objectiu que no comporti la obligació comptable, doncs no sabem encara la repercussió que tindrà la Llei de comptabilitat a Andorra.
Llei que potser convindria modificar ja, eliminant la obligació per a tots els empresaris de dur una comptabilitat (com per a exemple a Espanya, on tant sols és obligatòria per a les societats). Es clar que aleshores s’hauria d’entrar també un projecte de llei de I.R.P.F. Queda molt clar que aquesta obligació és tant sols amb la finalitat de recaptar diners en forma de imposició directa.

Penso doncs, igual que CR, que si convé entrar un text alternatiu que no sigui un copiar, enganxar i suprimir del model espanyol, que estigui pensat per al nostre propi país i la seva capacitat.
Segurament es retardarà encara més la reforma tributaria. Ja no vindrà d’aquí. Fins i tot tindran més temps els socialdemòcrates per escalfar cadiretes. Però si s’aprova la reforma tal i com esta prevista, s’acabaran de carregar els petits empresaris que encara no han caigut.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.