dimarts, d’octubre 27, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - NO N'HI HA PROU


NO N’HI HA PROU.

Finalment el nostre Govern ha decidit fer modificacions a la Llei de comptabilitat. Amb el degut reconeixement per la col·laboració de la Cea, el col·legi d’economistes, la Pime i l’Associació de comptables del Principat (fet que és d’agrair).
Habitualment es sol dir : més val tard que mai”...
Però la veritat és que la principal modificació, l’augment del llindar de facturació arriba molt tard, a dos mesos vista de tancar l’exercici en el que ja és obligatòria la comptabilitat dels empresaris.
De fet, aquell que no hagi dut adequadament els seus números, ho tindrà ara bastant complicat per recopilar tota la informació de l’exercici. Cal recordar que per al petit empresari (la micro-empresa), contractar un comptable és un “luxe” que molts no es poden permetre.

Cert és que l’augment del llindar per a dipositar els comptes i la possibilitat de dur una comptabilitat simplificada ha passat dels 100.000 euros de facturació als 250.000. (No als 300.000 que demanava la nostra Associació, però no discutirem per 50.000 euros, encara que siguin molts diners).
Aquest augment comporta un alleugeriment en la manera de dur la comptabilitat i els comptes a dipositar (per les societats) o a conservar (per l’empresari individual), però no n’hi ha prou.

El model simplificat hauria de ser encara molt més simplificat, ja que en alguns del seus apartats comporta haver de dur uns apunts comptables específics, propis d’una comptabilitat normal i corrent, fent que la diferència comptable amb el model superior (la comptabilitat abreujada) sigui bastant minsa. Pràcticament tant sols comporta la no obligació d’omplir una memòria i presentar un estat de canvis del Patrimoni Net.

La comptabilitat simplificada comporta també : amortitzacions, provisions, variacions del deteriorament del circulant, préstecs i partides a cobrar, obligacions, comptes a pagar ...
Tot això vol dir : una comptabilitat gairebé com les altres, amb un compte de resultats i una “mena” de Balanç de Situació.

Els fulls a omplir (penjats a la web de tràmits) comporten una sèrie de conceptes que el petit empresari de ben segur no entendrà.
Com a mostra, alguns exemples :

- Amortització, deteriorament, i per resultats de venda o baixa dels immobilitzats intangibles i tangibles.
- Variació del deteriorament del circulant.
- Altres ingressos i despeses no recurrents.
- Deteriorament de valor/reversió de les pèrdues per deteriorament.
- Préstecs i partides per cobrar.
- Valor de tancament.
- Provisions per deteriorament.
- Altres actius financers.
- Import reconegut dins de les provisions per deteriorament que resultin de l’aplicació d’un percentatge global.
- Comptes a pagar.
- Provisions.
...

En definitiva, la comptabilitat simplificada a la que poden acollir-se tots els empresaris que facturin menys de 250.000 euros no és “prou” simplificada.
Demanaria doncs que es facilités la tasca a l’empresari.

Si més no, degut a que actualment les modificacions a la Llei de comptabilitat comportaran un règim sancionador, que la nostra Associació no ha sol·licitat (creiem que no és feina nostra), demanaria a Govern que fos molt flexible en els seus controls. Sancionar a tots aquells que no dipositin els comptes o no duguin la seva comptabilitat serà lògic, però sancionar a aquells que no ho hagin fet correctament, no.

Penso que el model simplificat es pot simplificar encara molt més doncs tal com esta en aquests moments obligarà als empresaris a contractar la feina d’un professional tant sols per omplir tres fulls.

Ja sé que això és precisament el que buscaven ja fa molt de temps alguns professionals, cobrar per una feina ràpida i sobretot cobrar-la de molts empresaris. No ha estat mai el cas de la nostra Associació, potser si ha estat el que ha buscat sempre una altra Associació.

En tot cas, benvinguda sigui la modificació del llindar de facturació. Aquest cop no hem sento enganyat però si una mica decebut, doncs considero que no n’hi ha prou.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.